พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา ชากังราว เครือข่ายการดำเนินงาน โคก หนอง นา จังหวัดกำแพงเพชร

พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา ชากังราว เครือข่ายการดำเนินงาน โคก หนอง นา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ชบ้านเลขที่ 466 ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาของนายจรูญ พลอยศรี บ้านวังโขน ม.2 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา ชากังราว เครือข่ายการดำเนินงาน โคก หนอง นา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีนายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม นางณัฏพัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกชาวโคกหนองนา เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่มาสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนจะกล่าวเชิญชวนให้ประชาชน ชาวจังหวัดกำแพงเพชร สวมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และให้สวมชุดข้าราชการในวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และกล่าวแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการเรียนการสอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ของพลเมือง และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในการที่คนเราทุกคนได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สำหรับภายในกิจกรรมประธานในพิธี ได้ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และสวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกันกับส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ก่อนจะมอบต้นไม้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นร่วมกับส่วนราชการลงพื้นดูแปลงสาธิต และทดลองเสียบกิ่งขยายพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งร่วมศึกษาดูแปลงสาธิตเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมปลูกกล้วยไข่ ก่อนจะร่วมทักทายพูดคุยกับสมาชิกฯ ในลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar