จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน โดยกำหนดจำนวนผู้บรรพชาไม่น้อยกว่า 73 รูป

โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดา มารดาผู้ปกครองและพระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย

ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร สามารถผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานปกครอง โทรศัพท์ 055-705056


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar