เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม“วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2567 เพื่อรับสิ่งของ และเงินสด เพื่อสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม“วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2567 เพื่อรับสิ่งของ และเงินสด เพื่อสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 15 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2567 เพื่อรับสิ่งของ และเงินสด เพื่อสนับสนุนในการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 โดยมีนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ในนามของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการ ออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม คนชรา ผู้พิการ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย เช่น การรับบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งในการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของสำหรับนำไปเป็นของรางวัลให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศล ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งความประสงค์ ที่จะนำเงินและสิ่งของมาบริจาค ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ด้านนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ในการจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2567 ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญของจังหวัดอีกงานหนึ่ง โดยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทยมีภารกิจ หน้าที่ในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ราษฎร ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จะออกไปเยี่ยมเยียนดูแลช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ถึงบ้านทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ประสบความทุกข์ยาก เรื่องที่อยู่อาศัย มีการทำงานบูรณาการสอดคล้องร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ในการช่วยเหลือราษฎร ในจังหวัดกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัด จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้มีจิตกุศล ศรัทธา จากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนด้วยดีตลอดมา


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar