องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติกำแพงเพชร จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติกำแพงเพชร จัดยิ่งใหญ่ “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

นายสุนทร รัตนากร นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกฯ ได้เข้ารับการศึกษาอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม กว่า 1,400 คน เกิดเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศ และได้ดำเนินการจัดงานวันดินโลก มาตลอดเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” มีการจัดบูธนิทรรศการ เรียนรู้เรื่องดิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำโคกหนองนา การปลูกป่า 5 ระดับ

นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรมพึ่งตนซึ่งสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องดิน น้ำ ป่า พลังงาน และการจัดการขยะ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของ 11 อำเภอ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “สร้างคน สร้างป่า สร้างโลกให้เย็น” โดย อาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้อุทิศตนในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นทางรอดในทุกมิติ

องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น "วันดินโลก" เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag