"รองนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนนโยบาย คทช. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน"

"รองนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนนโยบาย คทช. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน"

วันนี้ (21 พ.ย.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

จากนั้นรองนายกรัฐนตรี มอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เส้นทางการคมนาคม ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 9 พื้นที่ อยู่ในป่าสงวน 7 พื้นที่ และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ ได้รับหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 2 พื้นที่ ประกอบด้วยป่าคลองขลุง และป่าแม่วงก์ ได้รับอนุญาตวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย ได้รับอนุญาตวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ในการนี้ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจะดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag