องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางถนนดินลูกรัง) และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ภัยแล้ง ,อุทกภัย,และภัยธรรมชาติ) โดยมี นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน

   เนื่องจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีการทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมัน ลักษณะพื้นที่เป็นทั้งเนินเขาสูงและที่ราบต่ำ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นประจำทุกปี และจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ จากถนนชำรุด และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ทำให้ขาดรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อฟื้นฟูถนน และแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนงานที่จะออกปฏิบัติงานเกรดปรับผิวทางถนนลูกรัง จำนวน 1,209 สายทาง ระยะทาง 2,100 กิโลเมตร รวมทั้งการขุดลอกคลอง จำนวน 10 สายทาง ระยะทาง 16 กิโลเมตร และวางแผนร่วมกันขุดลอกคลองในพื้นที่ต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 89 แห่ง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร รวมทั้งการขุดลอกผักตบชวา งานลาดยาง ซ่อมแซมผิวถนน ตัดหญ้าไหล่ทาง และงานอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชน และเกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป...


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar