ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปล่อยแถวยุทธการกำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปล่อยแถวยุทธการกำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน

 วันนี้ (31 ต.ค.65) เวลา 17.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปล่อยแถวเพื่อป้องกัน ปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาดล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยยุทธการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจับกุมผู้ค้า ลดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีส่วนราชการร่วมยุทธการ 12 หน่วย ได้แก่ ที่

1. ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร

2.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

3.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร

4.กรมทหารพรานที่ 35

5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

6.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

7.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

8.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

9.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

10.สำนัดงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

11.สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

12.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

รวมทั้งเจ้าหน้าที่กว่า 285 คน 

 🔶ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมวางแผนหารือ การจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อติดตามจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู พร้อมทั้งย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง โดยใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพ อย่าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาครัฐ แต่ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ในการใช้ชีวิตต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag