ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เงินงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

๑.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๐,0๐๐ บาท/เดือน

๑.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๓ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๔ เจ้าหน้าที่นำชม (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6 อัตรา คำจ้าง ๑4,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๕ นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้าง ๑๓,0๐0 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักโบราณคดี จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑ต,.๐๐ บาท/เดือน

๑.๗

ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๑๐,๐๐ㆍ บาท/เดือน

๑.๘ พนักงานขับรถยนต์ , รถบรรทุกจำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๔ ช่าง (ช่างไม้,ช่างปูนช่างก่ออิฐ,ช่างประปา) จำนวน ๖ อัตรา ค่าจ้าง ๘.0๐๐ บาท/เดือน

๑.๑๐ ยาม (รปภ.) จำนวน ๒๐ อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐ㆍ บาท/เดือน

๑.๑๑ พนักงานดูแลโบราณสถาน จำนวน ๖0 อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(๓) สามารถทำงานให้แก่ทางราชการได้เต็มเวลา

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับหน้าที่

(๕) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้

ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๓๗) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar