จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลคมนาคม

จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลคมนาคม

✨วันนี้ (21 ก.พ. 2567) เวลา 08.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, โรงพยาบาลกำแพงเพชร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง, สาธารณสุขจังหวัดฯ , เหล่ากาชาดจังหวัดฯ, แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

✨ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาที่พระองค์ทรงพระเมตตาปราณีและมีพระราชภารกิจที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอด ด้วยต้องกับพระราชจริยวัตรที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลราษฎร ผู้เจ็บไข้ ได้ป่วย และผู้ยากไร้ มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่พร้อมจะสนองพระราชดำริ ในการออกหน่วยให้บริการ ทั้งด้านสุขภาพสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และการสาธารณกุศลต่างๆ แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารและห่างไกลคมนาคม

✨ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 62 เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม

✨สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล การตรวจเต้านมตามโครงการของมูลนิธิถันยรักษ์ การบริการแพทย์แผนไทย การให้บริการทันตกรรม การรับบริจาคอวัยวะดวงตา การบริการตรวจวัดสายตา การรับรองความพิการ การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยคาดหวังว่าประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับบริการทั่วถึงตามความต้องการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar