จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ไม่ทนต่อการทุจริต"BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ไม่ทนต่อการทุจริต"BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"

วันที่ 8 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน กล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมประกาศเจตจำนงพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านถ่ายทอดสดจากสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่าน Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. และการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และหรือสถานีโทรทัศน์ Dopa Channel (กรมการปกครอง) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ประเทศต่าง ๆ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไขถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมซึ่งผลกระทบดังกล่าว นับวันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นอันอาจจะกล่าวได้ว่า ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยและยากที่จะกำจัดให้หมดสิ้นได้ดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก

ดังนั้นจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่รุนแรงยิ่งขึ้น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน 36 จาก 100 คะแนน อยู่ในลำดับ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตยังคงเป็นปัญหาสำคัญ/ที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar