ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมผู้พิการ สู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมผู้พิการ สู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธ.ค.66 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชัยพฤกษ์ อาคารศิริคุณาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมผู้พิการ สู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำกำแพงเพชร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดฯ, พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก, จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับการอบรมฯในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้...เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีหน้าที่ในการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพนักเรียนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มีการจัด การศึกษาที่นำไปสู่การพัฒ นานักเรียนที่หลากหลาย ในปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Neurofeedback เทคนิคทางประสาทวิทยา ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนพิการ พบว่านักเรียนที่ได้รับการเทรนสมองมีอารม์ดี นอนหลับสนิท มีสมาธิจดจ่อ ในการทำกิจกรรมที่นานขึ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีเครื่อง Neurofeedback จำนวน 1 เครื่อง ครูและบุคลากรใหม่ ที่ ยั งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Neurofeedback เทคนิคทางประสาท วิทยาการดำเนินโครงการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ :CEO) ในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมผู้พิการสู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar