สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ( ศาลากลาง ชั้น 3 ) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาว สุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ , นายอำเภอ , ผู้แทนอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ภายในที่ประชุมมีการรายงาน หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใสจึงกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ 5 ด้าน คือ ด้านความรู้-การศึกษา ด้านความสามารถ ด้านประสบการณ์ในการทำงาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยทางคณะกรรมการได้คัดเลือกตามกฎเกณฑ์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar