จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือก อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดรระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือก อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดรระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567

🌟 วันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือก อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม 2567 ต่อไป โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ, คณะครู/อาจารย์/นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ทำลายทั้งบุคคล ครอบครัว และสังคม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เด็กและ เยาวชน โดยการสร้างรากฐานตั้งแต่เด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นเยาวชนคนเก่ง คนดีของสังคม และเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการขับเคลื่อนอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยการนำ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชรเกิดการพัฒนาและขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ สมาชิกและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร “ห่างไกลยาเสพติด” ได้อย่างเป็นรูปธรรม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar