จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคเหนือตอนล่างได้รับทราบทิศทางเศรษฐกิจการเงิน นโยบายของ ธปท.

จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคเหนือตอนล่างได้รับทราบทิศทางเศรษฐกิจการเงิน นโยบายของ ธปท.

วันที่ 14 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล จ.นครสวรรค์ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 ที่ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคเหนือตอนล่างได้รับทราบทิศทางเศรษฐกิจการเงิน นโยบายของ ธปท. ตลอดจนรับฟังมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวเพื่อยกระดับในพื้นที่ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ตามหัวข้อ “ยกระดับเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน” และเพื่อสื่อสารการดำเนินนโยบายของ ธปท. และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความไม่แน่นอนสูง เศรษฐกิจไทยจะมั่งคั่งและยั่งยืนได้ ต้องมี resilience หรือเรียกว่าเศรษฐกิจมีความทนทาน ยืดหยุ่น ล้มแล้วลุกเร็ว โดยบทบาทของแบงก์์ชาติภาคเหนือ จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในระยะยาว ผ่านการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินในพื้นที่ รวมถึงการให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน โดยเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน อย่างครบวงจรและถูกหลักการต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar